Koncepce rozvoje ZUŠ

I. Základní cíl:

 • poskytovat žákům kvalitní základy uměleckého vzdělání
 • rozvíjet osobnost každého žáka, vést ho k samostatnému myšlení a rozhodování, ke schopnosti uměleckého vyjadřování a ke kultivaci jeho osobnosti, motivovat žáky k celoživotnímu učení a ke vztahu k umění
 • tvořit školu, která je v souladu s potřebami města a jeho obyvatel a která se aktivně podílí na rozvoji kultury ve městě

II. Prostředky k dosažení cíle:

Vzdělávací program školy

 • naplňování vzdělávacích výstupů obsažených v ŠVP – ověřování u postupových

zkoušek a absolventských vystoupení

 • drobné úpravy ŠVP v návaznosti na aktuální trendy ve vzdělávání

Klima školy

 • materiální vybavení školy: nová sborovna a její vybavení, nákup nových koberců do některých učeben, nákup hudebních nástrojů a notových materiálů, zlepšení situace v oblasti IT – nákup nových počítačů, rychlejší internet
 • rozvoj kulturního prostředí školy – výzdoba učeben, chodeb
 • pokračovat ve zvýšení kvality řízení školy – jmenování zástupkyně ředitele
 • podpora mezilidských vztahů v pedagogickém sboru, podpora vztahů mezi učiteli a rodiči a mezi učiteli a žáky, předcházení konfliktům
 • podpora novým a začínajícím pedagogům

Personální podmínky

 • udržovat odbornou úroveň pedagogického sboru (podpora a oceňování DVPP)
 • spravedlivě motivovat a odměňovat pracovníky
 • delegovat úkoly a odpovědnost za jejich plnění na další pracovníky

Škola a veřejnost

 • intenzivní spolupráce s rodiči, využívání systému IZUŠ jako zdroje informací a studijních výsledků žáků
 • spolupráce s městem a organizacemi v blízkém okolí (Domov seniorů, Klicperův dům, mateřská a základní škola, církev, obce v regionu) – zajištění kulturního programu
 • udržet a rozšiřovat propagační cesty – nové webové stránky, FB stránka školy, články v periodikách, nástěnky, výlep plakátů
 • spolupráce s odborníky v uměleckých oblastech – koncerty pro žáky a veřejnost, workshopy pro žáky školy

Rozvoj školy

Využití finančních prostředků z dotačního programu Šablony II

 • Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Projektový den mimo školu
 • Projektový den ve škole
  • Komunitně osvětová setkání

Podpora komorních a orchestrálních uskupení

 • materiální a finanční podpora
 • účast na soutěžích
 • soustředění
 • koncerty
 • zahraniční výjezdy
 • organizační podpora
 • ocenění pedagogů

Podpora výrazně talentovaných žáků

 • rozšířená výuka
 • účast na soutěžích
 • spolupráce s odborníky z oboru
 • podpora při přípravě na talentové zkoušky na školy s uměleckým zaměřením

Rozvoj mezioborové spolupráce

 • společné projekty
 • mezioborová vystoupení

Zachování stavu kapacity školy

Rozvíjení možností prezentace žáků na veřejnosti

 • koncerty – třídní, absolventské, celoškolní
 • vernisáže
 • účast na soutěžích, přehlídkách a festivalech
 • prezentace školy při ZUŠ Open

Spolupráce s Klubem přátel školy