Kritéria pro přijímaní žáků do ZUŠ

Hudební obor

Uchazeč (zájemce) o studium je schopen zazpívat lidovou píseň s doprovodem klavíru a vytleskat její rytmus. Zvládne intonaci hraných tónů ve své přirozené hlasové poloze. Sluchem rozliší směr pohybu melodie – stoupá, klesá, nepohybuje se. Je schopen reprodukovat jednoduchý krátký rytmický úryvek. Celkově projeví vlastní zájem o studium.

Výtvarný obor

Osobitost a tvůrčí přístup ve výtvarném projevu uchazeče. Zvládnutí výtvarného jazyka a výtvarných technik. Zkouška trvá cca 60 minut a je složena ze tří částí: 1. motivace a zadání tématu, 2. realizace práce dle zadaného tématu, 3. vyhodnocení 

Taneční obor

Pohybové dispozice – volný pohyb v prostoru, přirozený běh, chůze a poskoky v rytmu. Rytmické cítění – zopakovat rytmický model tleskáním. Schopnost zopakovat pohybový prvek, různé pohyby paží, nohou. Flexibilita těla. Schopnost jedince zapamatovat si krátkou sestavu. Zájem a motivace rodičů, předpoklad zdravého růstu.

Literárně – dramatický obor

Pohybové předpoklady – vnímání a orientace v prostoru, pohybová improvizace. Mluvní předpoklady – slovní zásoba, artikulační vybavenost. Hlasové předpoklady – hlasový rozsah, rytmus, zdravý hlas. Hra s předmětem nebo jednoduchou loutkou – představivost.