Požadavky k přezkoušení z Hudební nauky

Požadavky k přezkoušení z HN za 1. ročník (1. pololetí)

 • znalost not v houslovém klíči v rozsahu c1 – g2
 • druhy not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová)
 • takty 2/4, 3/4, 4/4 – umět vytleskat rytmus, příp. doplnit taktové čáry
 • vlastnosti tónu
 • pojmy staccato a legato
 • pravidlo psaní nožičky u not
 • pojem repetice
 • tempová označení (andante, moderato, allegro)
 • pojmy stupnice a akord
 • stupnice C dur (půltóny v durové stupnici)
 • půltón a celý tón – umět vysvětlit a určit dle klávesnice

Studijní materiál: H. Šípková, M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ (pracovní sešit pro 1. ročník)– do str. 33

Požadavky k přezkoušení z HN za 1. ročník (2. pololetí)

 • znalost not v houslovém klíči v rozsahu g – c3
 • pojmy ligatura, koruna
 • posuvky (#, b, odrážka)
 • stupnice C dur, G dur, D dur, F dur + akordy k uvedeným stupnicím
 • půltóny v durové stupnici
 • pojem tónina (umět vysvětlit rozdíl mezi pojmem stupnice a pojmem tónina)
 • dynamická znaménka (pp, p, mf, f, ff) + pojmy crescendo a decrescendo
 • tečka u noty + znalost noty čtvrťové s tečkou a noty půlové s tečkou
 • tempová označení (andante, moderato, allegro, ritardando, accelerando)
 • pojmy prima volta a sekonda volta

Studijní materiál: H. Šípková – M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ (pracovní sešit – 1. ročník) – do str. 53

Požadavky k přezkoušení z HN za 2. ročník (1. pololetí)              

 • zákl. rytmické hodnoty,  noty šestnáctinové
 • stupnice  C,  G,  D,  A,  E,  F,  B dur
 • celý tón, půltón
 • legato, tempová označení :  moderato, andante, allegro, ritardando, accelerando,
 • a tempo
 • akord
 • intervaly: prima, sekunda, tercie, kvarta , kvinta, oktáva
 • takt  4/8 ,  6/8 ,  předtaktí
 • kánon
 • B. Smetana
 • vytleskat rytmus  

          Požadavky k přezkoušení z HN za 2. ročník (2. pololetí)   

 • stupnice  Es,  As dur
 • C dur – a moll  tóniny paralelní
 • polka, valčík, pochod
 • intervaly: prima, sekunda, tercie, kvarta , kvinta, oktáva
 • tečka u noty, staccato, legato, ligatura
 • takt  6/4
 • A. Dvořák

Studijní materiály:  M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit – 2. ročník

http://hudebniforum.cz/hrani-na-kytaru-tabulatury/neco-o-hudebni-teorii-t7261.html?sid=933c92cd20cf671d132089f49948727e

    Požadavky k přezkoušení z HN za 3. ročník (1. pololetí)         

 • označování oktáv tónové soustavy
 • takt dvoupůlový
 • rozdělení intervalů  +  znalost
 • stupnice:  dur     0 – 5 # ,  0 – 5 b, moll    0 – 4 # ,  0 – 2 b   (harmonické + melodické)
 • vytleskat rytmus
 • legato, ligatura, staccato
 • italské hudební názvosloví:  allegro, allegretto, vivo, vivace, prestissimo, adagio,
 • lento, grave, largo, andante     

Požadavky k přezkoušení z HN za 3. ročník (2. pololetí)

 • kvintový a kvartový kruh
 • rozdělení a určování intervalů:  prima  –  oktáva
 • akord, kvintakord – dur, moll + obraty
 • takt  2/2 , 3/2 , 9/8
 • přednesová označení: maestoso, espressivo, cantabile, marcato
 • stupnice: dur, moll  1 – 5 #,  1 – 5b 
 • L. Janáček

Studijní materiál: M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit – 3. ročník

http://hudebniforum.cz/hrani-na-kytaru-tabulatury/neco-o-hudebni-teorii-

 t7261.html?sid=933c92cd20cf671d132089f49948727e

Požadavky k přezkoušení z HN za 4. ročník (1. pololetí)

 • tóny základní a odvozené
 • intervaly
 • tóny enharmonické
 • trvání tónů a pomlk  (s tečkou a dvěma tečkami)
 • stupnice dur a moll:  1 – 6 #, 1 – 6 b
 • pěvecké a instrumentální soubory: sólista, duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, septeto,okteto, noneto (+ skladby pro ně) – komorní hudba
 • lidské hlasy:   soprán, alt, tenor, bas
 • vytleskat rytmus

Požadavky k přezkoušení z HN za 4. ročník (2. pololetí)

 • italské hudební názvosloví:  dolce, cantabile, amoroso, energio, maestoso, marcato
 • obraty kvintakordu
 • stupnice dur a moll  (všechny)
 • transpozice
 • J. Suk
 • intervaly:  prima – oktáva

Studijní materiál:http://hudebniforum.cz/hrani-na-kytaru-tabulatury/neco-o-hudebni-teorii-t7261.html?sid=933c92cd20cf671d132089f49948727e

Požadavky k přezkoušení z HN za 5. ročník (1. pololetí)

 • stupnice dur, moll (všechny)
 • taktovací schemata 2, 3, 4 dobých taktů
 • rytmus, synkopa, triola, tempo
 • kvintakordy na všech stupních v dur a moll
 • dominantní septakord
 • symfonický orchestr (filharmonie)
 • hudební forma
 • intervaly: prima – oktáva
 • vytleskat rytmus

Požadavky k přezkoušení z HN za 5. ročník (2. pololetí)

 • stupnice dur, moll (všechny)
 • intervaly
 • T – S – D   (tónika – subdominanta – dominanta)
 • menuet, rondo
 • vídeňský hudební klasicismus
 • J. HAYDN
 • W.A. MOZART
 • L. v. BEETHOVEN
 • italské hudební názvosloví
 • vytleskat rytmus 

Studijní materiál:http://hudebniforum.cz/hrani-na-kytaru-tabulatury/neco-o-hudebni-teorii-t7261.html?sid=933c92cd20cf671d132089f49948727e

Požadavky k přezkoušení z HN za přípravné studium II. stupně

za školní rok (2. pololetí)

 •   noty: celá, půlová, čtvrťová, osminová (+ pomlky), půlová s tečkou, čtvrťová s tečkou
 •   noty g – e3 , hudební abeceda
 •   repetice, takt  2/4 , 3/4, 4/4 , legato, ligatura
 •   posuvky  #b, odrážka       
 •   dynamika: pp,  p,  mf,  f,  ff,  crescendo,  decrescendo
 •   italské názvosloví:  moderato,  allegro, legato, ligatura, staccato, allegro, allegretto, vivo, vivace, prestissimo, adagio, lento, grave, largo, andante, maestoso, espressivo, cantabile, marcato
 •   kvintový a kvartový kruh
 •   stupnice dur a moll (všechny)
 •   rozdělení a určování intervalů:  prima  –  oktáva
 •   tóny základní a odvozené
 •   akord, kvintakord – dur, moll + obraty
 •   dominantní septakord
 •   vytleskat rytmus

Studijní materiál:http://hudebniforum.cz/hrani-na-kytaru-tabulatury/neco-o-hudebni-teorii-t7261.html?sid=933c92cd20cf671d132089f49948727e